Saturday, December 11, 2010

მე მიყვარს **ნიკო მიქია**

მე მიყვარს ღამე,
როცა ვსვავ სადმე.

მე მიყვარს მთვარე და ვრასკვლავები,
მე მიყვარს ქალი, შავი თვალები.

მიყვარს შოპენი და თბილი ნოტი,
მე მიყვარს ლადო და მისი სტროფი.

უბრალოდ მიყვარს, ძალიან მიყვარს.
მიყვარს ეს სიტყვა "მ ი ყ ვ ა რ ს".

მე მიყვარს თოვა,
როცა დრო მოვა.
მე მიყვარს წვიმა,
როცა არ მცივა.

მე მიყვარს ნისლი
და ძალა ფიქრის.
მე მიყვარს სითბო,
როდესაც გიხმობ.

მე მიყვარს ქალი,
მე მიყვარს თვალი.
მე მიყვარს ალი,
კანი ფერ-მკრთალი.

მე მიყვრას შუქი,
აზრები მუქი.
მე მიყვარს ბოლო,
როდესაც ვლოთობ.

მე მიყვრას თოვა,
როცა დრო მოვა.
მე მიყვარს ის დრო,
როცა შენც მოხვალ.

მე მიყვარს, მიყვარს,
მიყვარს და მიყვარს.
მიყვარს ეს სიტყვა
"მ ი ყ ვ ა რ ს".

No comments:

Post a Comment